طاقدیسان
عضویت ها

1- عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی
2-عضو انجمن انبوه سازان
3- عضو کنسرسیوم شرکت ابادگران سهند
4- عضو کنسرسیوم شرکت برج آفرینان زرین
5- عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
6- عضو انجمن مهندسان معدن ایران